OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dot.
 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Administratorem Danych Osobowych jest:
DOROTA MAŁECKA MAKEUP z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Onufrego Zagłoby 47d, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP 8942819052 zwana dalej Administratorem

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:
a) w ramach działań poprzedzających zawarcie lub wykonanie usługi lub umowy oraz w ramach realizacji usługi lub umowy,
b) w pozostałych celach związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą Administratora,
c) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności Administratora
d) wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – sprzedaży usług i produktów,
e) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
f) na podstawie obopólnej zgody – wyłącznie w celu wskazanym przez klienta w ramach w treści udzielonej przez Klienta zgody w porozumieniu z Administratorem.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.